🌍 Embrace Borderless Opportunities with Lexidy’s New Global Mobility Department. Learn More!
 
 

How Ukrainians Can Apply for Temporary Protection Within the EU

How Ukrainians Can Apply for Temporary Protection Within the EU

The military conflict between Russia and Ukraine has now displaced more than 2 million people, according to UNHCR. This blog explains how people from Ukraine can get EU protection.

The crisis is now into its third week and intensifying as aid agencies warn of Europe’s largest humanitarian crisis for 80 years and the EU and US ramp up economic sanctions against Russia in retaliation. 

In response, the European Union has granted temporary protection to displaced Ukrainians and today has provided the following information.

How can people from Ukraine apply for EU temporary protection:

  • Ukrainian nationals: those who were living in Ukraine before February 24, 2022, and their family members.
  • Ukrainian nationals: those who were staying outside of the country but within the EU but now cannot return because of the armed conflict.
  • Third-Country nationals: those who were legally living in Ukraine with a valid permit and cannot return to their country or region. This includes students.
  • Stateless persons: those with international protection, or similar national protection, in Ukraine before February 24, 2022, and their family members.
  • Ukrainian nationals: those who were illegally in the country or visiting as a tourist before February 24, 2002, and can no longer return to the country. 

Family members are identified as the following:

  • Spouse or unmarried partner
  • Children under the age of 18. This includes adopted children and those born out of wedlock
  • Other close relatives who were living together as a family unit at the time of crisis. They must wholly or mainly dependent on them

How Ukrainians can apply for temporary EU protection In Spain:

Below is the procedure for securing temporary protection in Spain. People from Ukraine apply for EU temporary protection and live in Spain.

The individual must present themselves to the General Police Directorate, the reception and referral centres of the Ministry of Inclusion, Social Security and Migration or a police station.

The applicant must have paperwork to show that they belong to a group that can receive temporary protection. Adults can apply on behalf of children under 18 years of age.

When applying, the police officers will take the applicant’s fingerprints and issue a receipt that confirms that they have made an application. In addition, they will assign an NIE, which is a Foreign ID number given to every ex-pat in Spain, to the applicant. They may call the applicant for an interview during this process.

The temporary protection application allows the people to remain in Spain. If they cannot support themselves financially, they can receive social assistance from the Ministry of Inclusion, Social Security and Migration while the application is being processed. This gives the individual access to social, educational and health services.

Temporary protection should be issued within 24 hours of applying and includes residence and work authorization. The Temporary Protection and the residence and work permits are automatically renewed for a year after the first year expires. After the first extension, the temporary protection may be extended by up to one more year.

Lexidy LegalTech Boutique has committed to providing 100% verified legal information to combat the disinformation campaign that has encircled those impacted by the Ukraine-Russia crisis. Please contact our Immigration Lawyers at Lexidy, and they will be able to provide you with more information.

Як українці можуть подати заяву на тимчасовий захист в межах ЄС

За даними УВКБ ООН, внаслідок військового конфлікту між Росією та Україною зараз понад 2 мільйони людей були переміщені.

Криза триває вже третій тиждень і посилюється, оскільки агенції допомоги попереджають про найбільшу гуманітарну кризу в Європі за останні 80 років, а ЄС і США посилюють економічні санкції проти Росії у відповідь.

У відповідь Європейський Союз надав тимчасовий захист переміщеним українцям і сьогодні надав таку інформацію.

Хто може подати заяву на тимчасовий захист:

Громадяни України: особи, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, та члени їх сімей.

Громадяни України: ті, хто перебував за межами країни, але в межах ЄС, але тепер не може повернутися через збройний конфлікт.

Громадяни третіх країн: особи, які легально проживали в Україні з дійсним дозволом і не можуть повернутися до своєї країни чи регіону. Сюди входять і студенти.

Особи без громадянства: особи, які мають міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні до 24 лютого 2022 року, та члени їх сімей.

Громадяни України: особи, які нелегально перебували в країні або відвідували як турист до 24 лютого 2002 року і більше не можуть повернутися в країну.

Члени сім’ї ідентифікуються як:

Дружина або неодружений партнер
Діти віком до 18 років. Сюди входять усиновлені та народжені поза шлюбом
Інші близькі родичі, які на момент кризи жили разом як сім’я. Вони повинні повністю або переважно залежати від них

Як подати заяву на тимчасовий захист в Іспанії:

Нижче наведено порядок забезпечення тимчасового захисту в Іспанії.

Особа повинна з’явитися до Головного управління поліції, центрів прийому та направлення Міністерства інклюзії, соціального захисту та міграції або відділку поліції.

Заявник повинен мати документи, які підтверджують, що вони належать до групи, яка може отримати тимчасовий захист. Дорослі можуть подати заявку від імені дітей віком до 18 років.

Під час звернення працівники міліції візьмуть у заявника відбитки пальців та видадуть квитанцію, яка підтверджує, що вони подали заяву. Крім того, їм буде присвоєно NIE, який є іноземним ідентифікаційним номером, який надається кожному експату в Іспанії. Під час цього процесу заявника можуть викликати на співбесіду.

Заява про тимчасовий захист дозволяє людям залишатися в Іспанії. Якщо вони не можуть утримувати себе фінансово, вони можуть отримати соціальну допомогу від Міністерства інклюзії, соціального захисту та міграції під час розгляду заяви. Це дає індивіду доступ до соціальних, освітніх та медичних послуг.

Тимчасовий захист має бути виданий протягом 24 годин після звернення та включає дозвіл на проживання та роботу. Тимчасовий захист, дозвіл на проживання та роботу автоматично поновлюються на рік після закінчення першого року. Після першого продовження тимчасовий захист може бути продовжено ще на один рік.

Lexidy LegalTech Boutique зобов’язався надати 100% перевірену правову інформацію для боротьби з кампанією дезінформації, яка оточувала тих, хто постраждав від українсько-російської кризи. Будь ласка, зв’яжіться з нашими імміграційними юристами в Lexidy, і вони зможуть надати вам більше інформації.

How Can We help you?

Share with friends

More To Explore

Subscribe to our newsletter

Stay ahead of the changes that matter to you

Do not hesitate to contact us

Our experts will be happy to give you a hand